Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Održana konsultativna konferencija Savjeta za građansku kontrolu policije i civilnog društva pod nazivom “Građanska kontrola policije i primjedbe javnosti” koja je okupila predstavnike/ce 20 organizacija za ljudska prava i demokratsku tranziciju

Danas je u Skupštini Crne Gore održana konsultativna konferencija Savjeta za građansku kontrolu policije i civilnog društva pod nazivom “Građanska kontrola policije i primjedbe javnosti” koja je okupila predstavnike/ce 20 organizacija za ljudska prava i demokratsku tranziciju.

Konferenciju je otvorio, i istom predsjedavao, predsjednik Savjeta za građansku kontrolu policije, mr Aleksandar Saša Zeković, a istoj su prisustvovali i imali aktivnu diskusiju sa aktivistima za ljudska prava članovi Savjeta advokat Zoran Čelebić, mr sci dr Vladimir Dobričanin i prof dr Dražen Cerović.

Svi učesnici konsultativne konferencije su pohvalili i podržali rad i transparentnost Savjeta a posebno pozdravili činjenicu što je predsjednik ovog tijela predstavnik civilnog društva.

Konsultativna konferencija je obezbjedila razgovor sa predstavnicima vodećih NVO o kapacitetima policije, primjeni policijskih ovlašćenja i poštovanju ljudskih prava, mogućnostima međusobne saradnje, a njen rad je bio usmjeren i na pribavljanje konkretnih predloga za unaprjeđenje budućih aktivnosti i rada Savjeta.

Članovi Savjeta za građansku kontrolu policije su se upoznali sa dosadašnjim iskustvima predstavnika_ca nevladinog sektora u Crnoj Gori u odnosu na primjenu policijskih ovlašćenja, a posebna pažnja, ovom prilikom, je bila usmjerena na iznijete primjedbe, uz zajedničku konstataciju da je iste neohodno mjenjati u zakonom utvrđenoj proceduri kroz kontinuirano i zajedničko ukazivanje nadležnim institucijama na loša rješenja u zakonima ili podzakonskim aktima ili u praksi.

Ovom prilikom učesnici_ce konferencije su iskazali zadovoljstvo na pruženoj mogućnosti i obezbjeđenom forumu za razmjenu mišljenja, iskustava i prakse posebno se fokusirajući na probleme sa kojima su suočeni u radu i iznošenje predloga i mišljenja s tim u vezi za njihovo prevazilaženje.

Saša Mijović iz NVO “For Life” pohvalio je odnos Savjeta prema ciljnoj grupi sa kojom radi ova NVO. Zavisnici od droga su pod stalnim negativnom pritiskom da priznaju krivična djela koja nisu izvršili. U brojnim slučajevima im se ne dozvoljava pristup ljekarskoj zaštiti. Pozvao je Savjet da isprati do kraja postupanje prema građaninu B.B. jer će to možda definisati buduću policijsku praksu prema bivšim i sadašnjim zavisnicima.

Zoran Vujičić iz Građanske Alijanse istakao je da su se od protesta pokazale sve slabosti policije koje su ranije očigledno bile uspješno prikrivane. Ukazao je na problematičan odnos MUP i Uprave policije prema ocjenama i zaključcima Savjeta. MUP mora mnogo ozbiljnije da shvati ulogu i značaj građanske kontrole policije ocijenio je Vujičić. Istakao je važnom ulogu Savjeta za građansku kontrolu policije u izbornom procesu i čuvanju policije od gubljenja kredibiliteta.

Nada Koprivica iz SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić govorila je o tome da se moraju jačati kapaciteti policije za problematuiku nasilja u porodici. CB Nikšić je pozitivan primjer primjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici ali treba osigurati da to ne zavisi samo od jednog čovjeka kazala je Koprivica.  Ova NVO, koja inače vodi nacionalnu liniju za prijavu nasilja u porodici, registruje primjere da službenici policije neće da se predstave i da neće da pruže odgovore na pisane zahtjeve.

Predstavila je i tragičan primjer nasilja u porodici do kojeg  je došlo i zbog propusta policije.

Za Mirjanu Radović iz Akcije za ljudska prava važno je govoriti o apsolutnoj zabrani torture i mučenja. Komitet protiv torture (CPT) konstantno prepoznaje policiju kao slabu tačku. Važan je proaktivan pristup Savjeta i zatražila je da Savjet povede računa o preporukama CPT (2013), posebno prilikom posjeta organizacionim jedinicama. Trenutak da se utvrdi odgovornost onih koji su opstruiraju napredak u istragama.

Dina Bajramspahić iz Instituta Alternativa je ukazala da Savjet ima najskromnija ovlašćenja i da to treba mijenjati. S druge strane Savjet ima ogroman entuzijazam i želju da kvalitetno radi i treba napraviti balans u pogledu jačanja ovlašćenja. Ona je ocijenila da je nedovoljno informacija o implementaciji ocjena Savjeta. Za nju je prirodno da partner Savjeta bude skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu. Kritikovala je i budžet Savjeta i ocijenila da je on godinama na niskom nivou.

Biljana Zeković iz SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica kazala je da za ovu NVO nisu problem nedovoljne ingerencije Savjeta već to tijelo treba svojim profesionalnim nastupom da vrši javni pritisak i češće koristiti institut javne prozivke. S tim se složila i predstavnica UMHCG. Za SOS telefon, kazala je Zeković, Savjet je kontrolno ali i savjetodavno tijelo. Ukazala je da dvije od pet zaštitnih mjera, u okviru zaštite od nasilja u porodici, zbog Ministarstva zdravlja nisu zaživjele u praksi. Posebno se založila da se poboljša praksa u zdravstvenim ustanovama po pitanju opisa povreda i kvaliteta informacija koje se pružaju policiji. Govorila je i o konkretnom primjeru neadekvatnog pristupa zdravstvenih vlasti što se odrazilo i na kasnije postupanje policije. Zeković je kazala da ne treba samo kritikovati ovlašćene policijske službenike već da treba poboljšati profesionalnost zdravstva. Imala je i konkretne sugestije kako da Savjet prati zaštitne mjere koje su u nadležnosti policije. Zeković je ukazala i na nedovoljnu posvećenost i motivisanost advokata u programu besplatne pravne pomoći.

Miroslava Mima Ivanović iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore ukazala je na ozbiljan problem nepristupačnosti službenih prostorija policije i opreme, konkretno motornih vozila, koje koristi policija za osobe sa invaliditetom. Ivanović je ukazala i na nasilje nad osobama sa invaliditetoim i zatražila konkretne podatke s tim u vezi.  Ona je zatražila podršlku Savjeta da se program Policijske akademije adekvatnije upotpuni obrazovanjem za postupanje policije sa osjetljivim grupama.

Aleksandar Mašković iz MANS-a založio se zakonsko poboljšanje ovlašćenja Savjeta i definisanje odnosa MUP i Uprave policije prema ocjenama i zaključcima Savjeta, posebno rokova i prekršajnih odredbi. Mašković je ocijenio propustom što Savjet nije direktno ukjljučen u rad za pripremu strategije za razvoj Uprave policije i istakao nezadovoljstvo što skoro uopšte nisu uvaženi komentari ove NVO. Zatražio je od Savjeta da insistira na slučaju SAJ i odgovornosti starešina. Istakao je da Savjet još više mora biti prisutan u javnosti, posebno kritički i insistiranjem na poštovanju izdatih mišljenja. Zatražio je da Savjet za građansku kontrolu policije ostvari preventivnu ulogu po pitranju zloupotreba policije u predstojećem izbornom procesu. To je podržala i Anđelija Kovačević Lučić iz Centra za demokratsku tranziciju.

Ana Jaredić iz Centra za ženska prava i Budislavka Mira Saveljić iz Sigurne ženske kuće govorile su o konkretnim primjerima postupanja policije u domenu nasilja u porodici i važnosti nastavka konferencija slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici koje se u sklopu CB Podgorica održavaju na osnovu preporuka Savjeta za građansku kontrolu policije.

Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje ukazala je na važnost zakonodavne inicijative Savjeta i potrebu da se kroz zakonske izmjene osnaži pozicija Savjeta za građansku kontrolu policije. Milaš je posebno diskutovala o dostojnosti za obavljanje policijskog posla i ocijenila neprihvatljivim za građanske i demokratske vrijednosti da se lica pravosnažno osuđena za krivična djela po izdržavanju zatvorskih kazni vraćaju na rad u policiju.

Elmir Đoković iz LGBTIQ Socijalnog Centra zatražio je konkretne rezultate policije u otrkrivanju i gonjenju izvršilaca prekršajnih i krivičnih djela na štetu LGBT osoba i uništavanja imovine, posebno kulturnih centara i javnih okupljališta. Đoković je zatražio proaktivniji pristup Savjeta u implementaciji LGBT politike i razvijanje boljih odnosa između policije i LGBT zajednice.

Diskutovano je i o procesu suočavanja policije sa sopstvenom prošlošću i potrebi upućivanja javnog izvinjenja i postavljanja spomen obilježja na službenim prostorijama policije povodom deportacije izbjeglica iz Bosne i Hercegovine.

Konsulativnoj konferenciji civilnog društva i Savjeta za građansku kontrolu policije prisustvovali su i predstavnici_ce i ovih NVO: “Kvir Montenegro”, “Savez slijepih Crne Gore”, “Bjelopoljski demokratski centar", “Asocijacija ZID” i ”Evropski pokret u Crnoj Gori”.

Na prvoj redovnoj sjednici Savjet je donio odluku da pristupi konsultacijama sa organizacijama za ljudska prava kao i da organizuje, lokalne, regionalne i tematske, konsultativne informativne sastanke sa građanskim strukturama.

Mediji: Vijesti; Savjet za građansku kontrolu rada policije;

05.02.2016
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit