Internacionalna priznanja
 
Video galerija
 
 
Mreže
 
United Nations Office on Drugs and Crime
 
Ako vam treba posao kliknite ovdje:
 
 
Aktuelnosti
Predstavljen Izvještaj o radu Nvo 4 Life za mjesec mart 2016. godine u Dnevnom centru za zavisnike-ce od droga u Podgorici i Savjetovalištu za zavisnike-ce od droga i članove njihovih porodica u Bijelom Polju

 U toku marta 2016-te godine u Nvo „4 Life“ realizovali su se sljedeći programi:

Ø  program rehabilitacije i resocijalizacije korisnika/ca droga;

Ø  socijalna inkluzija korisnika/ca droga;

Ø  savjetovanja i terapijske usluge za porodice korisnika/ca droga.

 

Program rehabilitacije i resocijalizacije pohađalo je 14 osoba, od čega 11 muškaraca i 3 žene.

1. Realizovano je 13 grupnih terapija u sklopu programa rehabilitacije i resocijalizacije po programu Nvo “4 Life”;

2. Realizovano je 9 psiholoških radionica;

3. U sklopu programa održano je 81 individualnih razgovora (50 psihoterapijskih razgovora i 31 savjetodavnih);

4. Prikazano je i analizirano 5 video sadržaja.

NAPOMENA: Korisnicima/ama usluga Dnevnog centra Nvo “4 Life” prikazivani su filmovi i ostali video sadržaji, čiji se sadržaj odnosi na: liječenje bolesti zavisnosti, filmovi koji bude jaka osjećanja, sadržaji sa porukama o empatiji, samopoštovanju, ljudskim vrijednostima, načinima kontrole sopstvenog temperamenta. Suština prikazivanja i analiziranja video sadržaja je da zavisnici/ce koji su na tretmanu počnu pravilno da prepoznaju, imenuju i emituju svoje emocije; da razmišljaju o raznolikim životnim temama koje su zavisnicima/cama važne u oporavku, te prepoznaju načine rješavanja odreĎenih problema sa kojima se i sami suočavaju.

5. Realizovana su 5 autogena treninga.

NAPOMENA: Autogeni trening ima za cilj vježbe relaksacije, uspostavljanje balansa između fizičkog i psihičkog stanja, opuštanje na oba nivoa: tjelesni i mentalni; samopomoć u suočavanju sa stresnim i napetim situacijama);

6. Realizovano je 16 usmjerenih razgovora.

NAPOMENA: U okviru ove aktivnosti grupa i terapeut kao član grupe razgovaraju o jednom članu i sagledavaju stepen njegovog napretka: šta je to dobro što zavisnik/ca u oporavku radi, šta bi trebalo da koriguje, koji su načini da bi se postigla promjena i kako ostatak grupe može pomoći u postizanju cilja.

AKTIVNOSTI:

ü  Realizovane su bračne meditacije sa 3 para više puta mjesečno (savjetodavni, terapijiski razgovori, pomoć u prevazilaženju bračnih poteškoća zavisnika koji je na tretmanu i njegove supruge);

ü  Realizovana su 3 grupna porodična sastanka. Sastanci sa članovima porodica osoba koja se nalaze na tretmanu ( pružanje stručne pomoći, osnaživanje roditeljskih kompetencija);

ü  Realizovano je 25 individualnih razgovora sa članovima porodice zavisnika ( individualna psihoterapija, savjetodavni razgovori);

ü  Zabilježeno je 10 novih dolazaka u Centar (osobe koje se po prvi put javljaju kod nas za pomoć, sami zavisnici, članovi porodice, prijatelji, partneri) za pomoć, savjetodavni razgovor ili informisanje;

ü  Zabilježena su 15 nova telefonska poziva (osobe koje se po prvi put javljaju kod nas za pomoć, sami zavisnici, članovi porodice, prijatelji, partneri) u smislu javljanja za pomoć, pružanja informacija;

ü  Tokom februara organizovana su 3 odlaska u SPA Centar hotela Splendid, za zavisnike koji se nalaze na programu rehabilitacije i resocijalizacije, u sklopu neformalnih aktivnosti.

ü  Realizovano 14 individualnih tretmana psihosocijalne podrške sa zavisnicima inficiranim Hepatitisom C;

ü  Praćenje stanja zavisnica inficiranih Hepatitisom C, koje i dalje nijesu u procesu liječenja (neuspostavljena apstinencija potrebna za početak tretmana, trudnoća klijentkinje...);

ü  01.03.2016. god.upućen je poziv za uspostavljanje saradnje Bošnjačkoj stranci Crne Gore.

ü  02.03.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“, održao je preventivno-edukativne radionice na temu „Prevencija narkomanije“ za dva odjeljenja devetog razreda Osnovne škole „ Oktoih“.

ü  03.03.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“, održao je preventivno-edukativno predavanje na temu „Prevencija narkomanije“ za dva odjeljenja devetog razreda Osnovne škole „Oktoih“.

ü  03.03.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“, razgovarao je sa predstavnikom NVO „Centar za borilačke vještine“ u vezi uspostavljanja saradnje i ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

ü  07.03.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“, održao je dvije preventivno-edukativne radionice na temu „Prevencija narkomanije“ za četiri odjeljenja devetog razreda Osnovne škole „Oktoih“.

ü  13.03.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“, vodio je nepokretnu zavisnicu u Urgentni centar.

ü  13.03.2016.god. Nvo „4 Life“, apeluje na Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droge i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje da u što hitnijem roku zakažu sjednice i iskazuju interesovanje da prisustvuju sjednici kako bi predstavnike Odbora i Savjeta upoznali sa trenutnim stanjem u oblasti droga u Crnoj Gori. Takodje apeluje na nadležne da neodložno osobama zavisnim od droga obezbijede besplatan tretman rehabilitacije i resocijalizacije.

ü  14.03.2016.god. Nvo „4 Life“, apeluje na Državne organe da obezbijede odgovarajući smještaj i njegu nepokretnoj zavisnici M.O.

ü  14.03.2016.god. Nvo „4 Life“ je ostvario kontakt sa Centrom za socijalni rad i Institutom za zaštitu prava i ljudske slobode u vezi sa stanjem M.O. u cilju pronalaženja adekvatnog rešenja u vezi brige o njoj.

ü  14.03.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“, održao je preventivno-edukativnu radionicu na temu „ Prevencija narkomanije“, za jedno odjeljenje, devetog razreda Osnovne škole „Oktoih“.

ü  16.03.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“, je apelovao na Državni savjet za sprečavanje zloupotrebe droge i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, da u što hitnijem roku zakazu sjednice i iskazao interesovanje da prisustvuje sjednici.

ü  18.03.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“ je zajedno sa stručnim timom dao mišljenje majci zavisnika koja je došla da preda izvještaj Ministarstvu pravde.

ü  Nvo „4 Life“, svakodnevno vrši obilazak i pomoć M.O. tokom njenog liječenja u KBC-u.

ü  Nvo „4 Life“,  „ Juventas“ i CAZAS su obezbijedili pet davaoca krvi koja bila neophodna za operaciju M.O.

ü  18.03.2016.god.održan je sastanak sa predstavnicima CAZAS-a, Nvo Preporod i Juventas na kom je pripremljen izvještaj o stanju u državi i 25 mjera i preporuka koje će biti proslijedjene članovima Savjeta.

ü  21.03.2016.god. Saša Mijović, izvršni direktor Nvo „4 Life“, prisustvovao je sjednici Državnog savjeta za sprečavanje zloupotrebe droge, na kojoj je predstavio izvještaj o stanju u državi i ipred Nvo 4 Life, CAZAS, Preporod i Juventas dostavio 25 mjera i preporuka.Većina članova Savjeta se složila sa konstatacijom da je situacija u polju borbe protiv droge nezadovoljavajuća i da se moraju preduzeti konkretni potezi u njenom poboljšanju.

ü  22.03.2016.god. Prihvaćeni su zahtjevi Nvo „4 Life“, Juventasa, Nvo Preporod i Cazas. Predsjednik Vujanović je sugerisao da se obezbijedi besplatna rehabilitacija i resocijalizacija za osobe koje koriste droge na Kakarickoj gori, da se osnuje Komisija za droge i da u njoj bude predstavnik civilnog sektora, da se obezbijedi besplatna zdravstvena zaštita za osobe koje koriste droge u svim fazama liječenja i tretmana u svim domovima zdravlja i bolnicama u Crnoj Gori i da Ministarstvo rada i socijalnog staranja nadju način da obezbijede finansijsku održivost već postojećih servisa namijenjenih osobama koje su zavisne od droga a koje realizuje Nvo.

ü  23.03.2016.god. održan je sastanak sa predsavnicama ADP-ZID i napravljen dogovor u vezi učešća Nvo 4 Life u akciji „ Speed up“.

ü  23.03.2016.god. Održan je sastanak članova upravnog odbora DPNSEE u vezi angažovanja direktora mreže.

ü  25.03.2016.god. Na javni poziv Nvo „4 Life“, odgovorio je i skupštinski Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Zakazana je sjednica na temu: „ Trenutno stanje u  oblasti narkomanije u Crnoj Gori“ i predstavnik Nvo „4 Life“ je dobio poziv za učešće u njoj.

ü  28.03.2016.god. Nvo „4 Life“, je uputio Dopis osnovnom državnom tužilaštvu i pozvala na poštovanje zakonskih rokova u postupanju državnog tužioca u  krivičnom predmetu formiranom po krivičnoj prijavi oštećenog Braslava Borozana protiv policijskih službenika i ukazala na neažurnost u  radu u postupanju nadležnog tužioca, budući da je u krivičnom predmetu u vezi sa istim dogadjajem, vrlo ažurno postupio po krivičnoj prijavi podnetoj od strane službenika policije protiv Braslava Borozana.

ü  29.03.2016.god. Na javni poziv Nvo „4 Life“, odgovorio je Skupštinski Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

ü  29-03.2016.god. Na poziv Nvo „4 Life“,održana je 119 sjednica Skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje koja je bila posvećena trenutnom stanju u oblasti narkomanije u  Crnoj Gori. Predstavnici Nvo 4 Life, Juventasa, Cazasa i Preporoda su upoznali članove/ce Odbora sa trenutnim stanjem i dostavili 25 mjera i preporuka/ zahtjeva za realizaciju sa ciljem poboljšanja trenutnog stanja.

ü  Nvo 4 Life prethodnih 5 mjeseci pruža pomoć Braslavu Borozanu zbog nasilja policije nad njim. Takodje je dva puta do sad pozvano tužilaštvo da reaguje. Svakodnevno pratimo slučaj i upoznali smo Institucije za Zaštitu ljudskih prava sa njegovim slučajem.

ü  Tokom marta 2016. godine aktivnosti Nvo „4 Life“ su bile medijski ispraćene. Zabilježeno je više od 20 pojavljivanja u elektronskim i štampanim medijima (novine, portali i TV).

 

Izveštaj o radu Savjetovališta za zavisnike/ce i članove njihovih porodica u Bijelom Polju za mjesec mart 2016 godine.

 

U toku marta 2016. godine u Savjetovalištu za zavisnike/ce od droga i članove njihovih porodica u Bijelom Polju, realizovano je sledeće:

 

Ø  program rehabilitacije i resocijalizacije korisnika/ca droga;

Ø  socijalna inkluzija korisnika/ca droga;

Ø  savjetovanja i terapijske usluge za porodice korisnika/ca droga.

Program rehabilitacije i resocijalizacije 4 Life su pohadjale 4 osobe:

 

1.      Realizovano je 8 grupnih terapija sa tri zavisnika (4 psihološke radionice i 4 iskustvene programom 4 Life). Rađeno na osnaživanju njihovih emocionalnih potencijala,ojačavanju pozitivnih stavova. Upoznavanje sa zdravim, racionalnim pristupima suočavanja sa životnim problemima i prihvatanje problema kao sastavnog dijela života. Razvijanje tehnika i metoda koje doprinose suočavanju sa frustracijama koje nastaju u realnim životnim situacijama. Prepoznavanje sopstvenih vrijednosti i načina razmišljanja,  i prepoznavanje pogrešnih predstava o sebi i drugima koje trebaju da se mijenjaju.

2.      Realizovana 4 indiviualna  razgovora sa roditeljima.

3.      Realizovane 4 edukativne grupne radionice sa roditeljima zavisnika. Radjeno je na osnaživanju roditeljskih potencijala (psihosocijalna podrška, edukacija, pružanje stručne pomoći).

4.      Odradjen jedan individualni tretman zavisnika u cilju bolje motivacije i integracije u grupu zavisnika.

5.      Odradjene 2 preventivno-edukativne radionice za učenike i učenice JU Srednje elektro-ekonomske škole u Bijelom Polju.

6.      Odradjeno 8 psiholoških testova  sa dva zavisnika, u cilju bolje procjene i uspješnijeg realizovanja tretmana zavisnika (individualizovani pristup).

7.      Realizovano 25 sati obuke za rad sa programom 4 Life za stručne saradnice.

8.      U vidu boljeg informisanja je redovno ažurirana facebook stranica Savjetovališta. 

9.      Održani sastanci sa predstavnicima Opštine Bijelo Polje.

10.  Direktor NVO ,,4Life“ Saša Mijović dao je intervju za Radio ,,Adriatik“ Bijelo Polje.

 

 

04.04.2016
PRIJATELJI NVO 4 LIFE
Montenegro Stars Hotel Group Crnogorsko narodno pozorište | Montenegrin National TheatreGradsko Pozorište Podgorica m:telFotokopirnica GemelliMontcartonMetropolisMontepanoSavjet Muslimana Crne GoreAna Kašćelan
 
MEDIJSKI PRIJATELJI
RTCG - Radio Televizija Crne Gore - Nacionalni javni servisAnalitika - Informativni PortalCafe Del Montenegro portal Vijesti online - Najnovije iz Crne Gore i svijetaDnevne novine DanAktuelno.me
 
Podrška međunarodnim kampanjama
NVO 4 Life | 2013 ALL RIGHTS RESERVED | powered by InfoBit